Chính sách lương, thưởng tại Grow Green AZ hướng đến việc thu hút, kích thích và lưu giữ những nhân sự tốt nhất. Đồng thời, chính sách lương, thưởng cũng được áp dụng để khen thưởng cho những nhân viên hoàn thành tốt hoặc xuất sắc công việc được giao. Việc rà soát và điều chỉnh chính sách lương, thưởng sẽ được thực hiện hàng năm dựa trên các tiêu chí sau:

  • Tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam
  • Cạnh tranh trên thị trường ngành dược nói riêng và xã hội nói chung
  • Chính sách lương, thưởng của Grow Green AZ được xây dựng dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, từng bộ phận và đánh giá các cá nhân
  • Người lao động có thể nhận thấy mối liên hệ giữa thành quả họ tạo ra với mức lương, thưởng nhận được.