Bước 1: Gửi lý lịch tự khai hoặc điền vào file đính kèm và email đến địa chỉ được thông báo. Xem thêm tại: ..
Bước 2: Lọc hồ sơ và phỏng vấn vòng 1
Bước 3: Phỏng vấn vòng 2
Bước 4: Thông tin kết quả phỏng vấn (không quá 1 tuần từ ngày phỏng vấn)